วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ชื่อนายบรรพต    ศรีไพรงาม   
เอกพลศึกษา   ปี 2 หมู่  1
รหัสนักศึกษา   544189029  (ก๊อต)
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

โครงการสอน

รหัสวิชา  PC54505   3(2-2-5)วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation, Technology and Information in Educationสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียน1/2555
 _________________________________________________________________
คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการ เรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน